Finančno svetovanje

 • finančni skrbni pregledi poslovanja podjetij,
 • svetovanje pri optimizaciji finančne funkcije podjetij,
 • svetovanje in izdelava različnih finančnih analiz in načrtov,
 • izdelava študij ekonomske upravičenosti za različne namene,
 • finančno svetovanje pri prevzemih, združitvah in oddelitvah podjetij,
 • svetovanje pri financiranju rednega poslovanja podjetij in investicijskih projektov,
 • svetovanje pri pripravi ukrepov za izboljšanje likvidnosti in solventnosti podjetij,
 • ocenjevanje vrednosti podjetij za različne namene,
 • svetovanje v povezavi z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (svetovanje pri pripravi dokumentacije, ki je potrebna v postopku prisilne poravnave, svetovanje pri pripravi načrta finančnega prestrukturiranja dolžnika, priprava poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v povezavi s 146. členom ZFPPIPP),
 • individualno finančno svetovanje, prilagojeno potrebam posameznega naročnika.

 

Storitve ocenjevanja vrednosti opravljamo v vlogi:

 • neodvisnega pooblašenega ocenjevalca (spoštujemo Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti) in 
 • finančnega svetovalca (predvsem pri nakupih in prodajah poslovnih deležev delujemo kot svetovalec naročnika in po potrebi sodelujemo tudi pri pogajanjih v korist naročnika).